close
Όνομα Χρήστη   Κωδικός πρόσβασης       Forgot your password?  Forgot your username? 
Είσοδος/Login
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Πηγές πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Πηγές πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Περιεχόμενο
Σκοπός και στόχοι
Μεθόδοι διδασκαλίας
Εργαστηριακή υποδομή
Αξιολόγηση
Βιβλιογραφία
Όλες οι Σελίδες

Κωδικός: 551
Προαπαιτούμενο: Πηγές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης / Online ανάκτηση πληροφοριών
Εξάμηνο: Ε'
Τίτλος: Πηγές πληροφόρησης: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας:
Θεωρία: 3
Εργαστήριο: 2
Δ/Μ: 6
Επίπεδο μαθήματος: Ειδικότητας
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Γλώσσα: Ελληνικά
Διδάσκοντες:

Θεωρία:

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Δομή και χαρακτηριστικά της βιβλιογραφίας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Ερευνητικές δραστηριότητες των επιστημόνων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και ανάλυση των πληροφοριακών αναγκών τους. Αναφορά στις ιδιαιτερότητες της έρευνας που εμφανίζονται στα θέματα που άπτονται αυτών των επιστημών. Αξιολόγηση της πληροφόρησης και των εργαλείων ανάκτησής της βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης (π.χ. "Internet Detective").

Εργαστήριο:

 • Εντοπισμός των πηγών πληροφόρησης στο Διαδίκτυο που αφορούν τις αντίστοιχες επιστήμες. (WWW, Virtual Library: Sociology)
 • Έρευνα στον παγκόσμιο ιστό για συγκεκριμένα θέματα των παραπάνω επιστημών (Online εγκυκλοπαίδεια φιλοσοφίας (http://www.iep.utm.edu/))
 • Εντοπισμός τεκμηρίων γκρίζας βιβλιογραφίας
 • Χρήση βιβλιογραφικών βάσεων (Βιβλιογραφική βάση δεδομένων του ΕΚΤ «Γλαύκα», η βάση δεδομένων του ΕΚΤ Αργώ, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών - βιβλιογραφική βάση δεδομένων του ΕΚΤ, Social Science Citation Index, The American heritage dictionary of the English language (http://www.bartleby.com/61/)
 • Χρήση συλλογικού καταλόγου περιοδικών
 • Χρήση διαθετών ηλεκτρονικών περιοδικών ή εκδοτών (Elsevier, Emerald, Wilson Web)
 • Χρήση ευρετηρίων επιτομών (Sociological Abstracts Database, Socioweb)Σκοπός:

Εξοικείωση με τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία έρευνας που υπάρχουν στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, όπως επίσης των ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων που συναντιούνται στην έρευνα στους τομείς αυτούς.


Στόχοι:
 • Να γνωρίσουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά της βιβλιογραφίας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 • Να μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες πηγές και τα εργαλεία αναζήτησης για τις συγκεκριμένες επιστήμες
 • Να εξοικειωθούν με τις ηλεκτρονικές πηγές ?βάσεις δεδομένων, δικτυακοί κόμβοι?δίνοντας έμφαση στον τρόπο χρήσης και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της κάθε πηγής
 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της αναζήτησης
 • Να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες για πληροφόρησης των χρηστών των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Οι στόχοι του μαθήματος θα επιτευχθούν με διαλέξεις, περιγραφή και χρήση συστημάτων ανάκτησης, απευθείας πρακτική εφαρμογή σε πληροφοριακά συστήματα, εργασίες στο σπίτι, εργασίες στο εργαστήριο. • Εργαστήριο 25 υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Βίντεο προβολέας

Θεωρία :

 • Τελική εξέταση
 • Ατομική εργασία που αφορά αναζήτηση συγκεκριμένου αριθμού τεκμηρίων και σύντομος σχολιασμός τους

Εργαστήριο:

Δύο προφορικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν : αναζήτηση πέντε θεμάτων σε ηλεκτρονικές πηγές που διδάχθηκαν..«Social Science». Encyclopedia Britannica (2004) Encyclopedia Britannca Premium Service. Available at: http://www.britannica.com/eb/article?eu=117534.

Armstrong, C.J. and Large, A. eds. «Volume III: Humanities and Social Sciences». Manual of Online Search Strategies. 3rd ed. Hampshire, England: Gower, 2000.

Herron, N. L., ed.(2002) The Social Sciences. 3rd ed. Greewood Village, Colo.: Libraries Unlimited.

. Available at: http://www.vts.intute.ac.uk/he/tutorial/social-research-methods.

Li, Tze ? Chung (2000) Social Sciences Reference Sources. 3rd ed. Westport, Conn. : Greenwood Press.

Sills, D. L., ed. (1972) International Encyclopedia of the Social Sciences. 17v. New York : Macmillan.

Βλάχου - Χαλκιοπούλου, Μ. (2004) Πληροφόρηση : ανθρωπιστικές επιστήμες, Αθήνα: Έλλην.

Γαρουφάλλου, Ε. και Σιάτρη, Ρ. (1999) Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα. Στο: Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, Οργάνωση και συνεργασία ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην ψηφιακή εποχή. Βόλος, σ.49-67.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2005) «Μεθοδολογία Αναζήτησης της Πληροφόρησης». ΕΚΚΕ: Βιβλιοθήκη: Κοινωνικές Ανιχνεύσεις. Διαθέσιμο από: http://www.opendoors.gr/socialtracing/lib8lev0.asp?top=e.

Παππάς, Θ. Γ. Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, 1η έκδ., Αθήνα: Καρδαμίτσα.


 

Ηλεκτρονικό Μαθησιακό Σύστημα Blackboard

Εγγραφή στο ασύρματο δίκτυο

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης  2010

Υπευθυνος Αλέξανδρος Βασιλείου