Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι Print
There are no translations available.

Κωδικός: 253
Προαπαιτούμενο:
Εξάμηνο: Β'
Τίτλος: Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Εβδ. Ώρες Διδασκαλίας:
Θεωρία: 3
Εργαστήριο: 2
Δ/Μ: 7
Επίπεδο μαθήματος:
Είδος Μαθήματος:
Γλώσσα: Ελληνικά
Διδάσκοντες:

Θεωρία:

Κατάλογοι και βιβλιογραφικός έλεγχος. Κώδικες και διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης: βασικές αρχές και ιστορική αναδρομή. Αγγλο-αμερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης. Η βιβλιογραφική εγγραφή: δομή, περιοχές, επίπεδα. Σημεία πρόσβασης, έλεγχος καθιερωμένων όρων.

 

Εργαστήριο:

 • Εφαρμογή γενικών κανόνων περιγραφής υλικού και ειδικών κανόνων περιγραφής έντυπων μονογραφιών.
 • Ασκήσεις που αφορούν την επιλογή σημείων πρόσβασης, τις επικεφαλίδες φυσικών προσώπων, τα γεωγραφικά ονόματα, τις επικεφαλίδες συλλογικών οργάνων, τους ομοιόμορφους τίτλους και τις παραπομπές.
 • Εφαρμογή του MARC21 για έντυπες μονογραφίες.


Σκοπός:

Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της καταλογογράφησης. Εφαρμογή προτύπων και κανόνων για τη δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών και την οργάνωση καταλόγων βιβλιοθηκών. Παρουσίαση των βασικών αρχών της περιγραφικής καταλογογράφησης, με έμφαση στην περιγραφή έντυπων μονογραφιών.

 

Στόχοι:

 • Να γνωρίσουν την έννοια της κατατολογράφησης και να κατανοήσουν τη λειτουργία των καταλόγων στις βιβλιοθήκες
 • Να κατανοήσουν τη σημασία των κανόνων και προτύπων καταλογογράφησης και τους λόγους που οδήγησαν στην καθιέρωσή τους
 • Να εξοικειωθούν με τη δομή της βιβλιογραφικής εγγραφής, τις περιοχές της βιβλιογραφικής περιγραφής, τα επιμέρους στοιχεία της κάθε περιοχής
 • Να γνωρίσουν τη δομή και το περιεχόμενο των Αγγλο-αμερικάνικων κανόνων καταλογογράφησης (AAKK)
 • Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την περιγραφή έντυπων μονογραφιών με τη χρήση των ΑΑΚΚ
 • Να κατανοήσουν την έννοια των σημείων πρόσβασης και να μάθουν πώς γίνεται η επιλογή των κύριων και πρόσθετων σημείων πρόσβασης
 • Να κατανοήσουν την έννοια του ελέγχου καθιερωμένων όρων και να μάθουν τον τρόπο καθιέρωσης ονομάτων φυσικών προσώπων, γεωγραφικών περιοχών, ομοιόμορφων τίτλων και συλλογικών οργάνων
Οι στόχοι του μαθήματος θα επιτευχθούν με διαλέξεις, περιγραφή και χρήση υπολογιστή, απευθείας πρακτική εφαρμογή, εργασίες στο σπίτι, εργασίες στο εργαστήριο • 25 αντίτυπα των ΑΑΚΚ
 • Η/Υ με σύνδεση στο Internet
 • Βιντεοπροβολέας

Θεωρία :

 • Γραπτή εξέταση

Εργαστήριο:

 • Εργασία
 • Γραπτή εξέτασηAmerican Library Association, Association for Library Collections & Technical Services. Committee on Cataloging: Description and Access (CC:DA). (2003) The future of AACR. Available at: http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/docs/future1.pdf.

Chan, L. M. (1994) Cataloging and classification: an introduction, 2nd ed., New York: McGraw-Hill.

Clack, D. H. (1990) Authority control: principles, applications and instructions, Chicago: American Library Association.

Furrie, B. (2003) Understanding MARC bibliographic: machine-readable cataloging, 7th ed., Washington, DC: Library of Congress, Cataloging Distribution Service, in collaboration with Follett Software Company. Available at: http://www.loc.gov/marc/umb

Gorman, M. and Winkler, P. W. (επιμ.), Μορελέλη-Κακούρη, Μ. (μετ.). (1994) Αγγλο-αμερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης, Θεσσαλονίκη: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Gorman, M. (2002) «Why teach cataloging and classification?», Cataloging and Classification Quarterly 34, nos. 1-2, pp. 1-13.

International Federation of Library Associations and Institutions. Functional requirements for bibliographic records. Available at: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf.

Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. (2004) Understanding MARC authority records: machine-readable cataloging, Washington, DC: Library of Congress, Cataloging Distribution Service. Available at: http://www.loc.gov/marc/uma/index.html.

MARC21 Bibliographic Format. Available at: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html.

Mortimer, M. (2000) Learn descriptive cataloging, Lanham, Md.: Scarecrow Press.

Saye, J. (2000) Manheimer?s cataloging and classification, 4th rev. and expanded ed., New York: Marcel Dekker.

Smiraglia, R. P. (ed.). (1992) Origins, content and future of AACR2 revised, Chicago: American Library Association

Svenonius, E. and Baughman, B. (1984) «AACR2: Main Entry Free?» Cataloging & Classification Quarterly 5, pp. 1-15.

Svenonius, E., Baughman, B. and Molto, M. (1986) «Title Page Sanctity» Cataloging & Classification Quarterly 6, pp. 3-22.

Swanson, E. (1990) «Choice and Form of Access Points According to AACR2» Cataloging & Classification Quarterly 11, pp. 35-61.

Taylor, A. G. (1999) The organization of information, Englewood, Colo.: Libraries Unlimited.

Taylor, A. G. (2000) Wynar?s introduction to cataloging and classification, 9th ed., Englewood, Colo.: Libraries Unlimited.

Tull, L., Velez-Vendrell, N. and Halverson, J. (1990) «Establishing Geographic Names.» Cataloging & Classification Quarterly 10, no.3, pp. 3-17.