Δήλωση μαθημάτων Εκτύπωση
Ταυτόχρονα με τη δήλωση μαθημάτων , κάθε ενεργός φοιτητής δημιουργεί το ατομικό του πρόγραμμα μαθημάτων, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου , λαμβάνοντας υπόψη τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.

Οι διδακτικές μονάδες της δήλωσης δε μπορεί να υπερβαίνουν τις 36 για όλα τα τυπικά εξάμηνα μέχρι και το 8ο . Πέραν του 8ου μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 42.

Όσο αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα, επειδή υπάρχει διαχωρισμός σε ομάδες, ο φοιτητής δηλώνει την ομάδα που επιλέγει να παρακολουθήσει, στις δηλώσεις εργαστηρίων, οι οποίες πραγματοποιούνται τις ίδιες μέρες με τις ανανεώσεις εγγραφών.

Ο φοιτητής αποκτά το έντυπο της ανανέωσης-δήλωσης μαθημάτων από την γραμματεία ή από εδώ.